Školní družina

Kontakty

Telefon: 325 551 075

Charakteristika zařízení

Školní družina (dále ŠD) je součástí Základní školy praktické a speciální, která se nachází v jedné z budov v komplexu Základní školy J.A.Komenského. Herna ŠD je umístěna v přízemí modrého pavilonu G, což je vpravo od hlavního vchodu do komplexu školy.
Provoz ŠD se přizpůsobuje požadavkům rodičů a potřebám dětí. Pravidelně je nabízena činnost ŠD ranní a to od 6,45 hodin do 7,30 hodin. Poté odcházejí žáci před své třídy, kde na ně dohlíží pedagogický dohled na chodbách školy a kde si je také vyzvednou vyučující před začátkem vyučování v 7,50 hodin. Po skončení vyučování jsou vždy žáci, přihlášení do ŠD, předáni vychovatelce ŠD. Společně s paní vychovatelkou pak odchází na oběd. Odpolední družina je k dispozici od 11,35 hodin do 15,30 hodin. Žáci zde rovněž tráví volné hodiny během vyučování, pokud nemají od zákonných zástupců schváleno trávit pauzu jinak.
Aby mohlo vaše dítě navštěvovat ŠD je potřeba vyplnit Zápisní lístek do ŠD. Obědy se přihlašují ve školní jídelně Scholarest. Dítě získá svůj účet, ke kterému vlastní čip a jeho prostřednictvím pak platí obědy. Peníze na účet se dobíjí přes internet. Každý zákonný zástupce obdrží kód, kterým se bude do ůčtu svého dítěte přihlašovat. Družinu navštěvují žáci ZŠ praktické společně se žáky ZŠ speciální a přípravným ročníkem. ŠD má jedno oddělení, o kapacita je 21 žáků. ŠD spolupracuje s třídními učiteli a s rodiči žáků prostřednictvím notýsku, který žáci obdrží na začátku školního roku a telefonu. ŠD má daný rozpis činností během odpoledne, jehož změny jsou ale závislé na daných okolnostech jako je např. složení žáků ve ŠD, počasí a účast asistenta pedagoga, kterého má ŠD k dispozici. Pokud se žáci přihlásí do některého z kroužků, které škola nabízí, jsou předáváni ze ŠD a do té se pak vrací až do doby, než jsou vyzvednuti. ŠD se těší z příjemného prostředí a rodinného klimatu.

Cíle vzdělávání

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Plán činnosti ŠD je postaven tak, aby obsáhl široké spektrum odpočinkových, zájmových a rekreačních činností.

Cílem je

Hlavní témata

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Závěr

Činnost ve školní družině je dobrovolná, vnitřní řád ŠD je však povinnen respektovat každý žák. Toto zařízení funguje jako odpočinkové, relaxační a zájmové místo, které vyplňuje čas v době mimo vyučování. Vychovatelka respektuje zájmy, záliby a potřeby dětí a podle toho sestavuje plán činností. Před každou činností jsou děti poučeny o bezpečnosti při práci, o chování a bezpečnosti při vycházkách a exkurzích, o pravidlech silničního provozu.