V Základní škole praktické(ZŠP) se vzdělávají žáci od 1.9.2007 podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM zpracovaný podle RVP ZV - LMP, podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM zpracovaný podle RVP ZV - individuální vzdělávání. .
Základní škola praktická má devět ročníků ve dvou stupních – 1. stupeň (1. - 5. ročník) a 2. stupeň (6. – 9. ročník). Toto je jedna ze zásadních změn, které přinesl do speciálního školství nový školský zákon s účinností od 1. 1. 2006.

V Základní škole speciální se vzdělávají žáci s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností, která jim nedovoluje prospívat na základní ani na bývalé zvláštní škole, ale umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do společenského života. Těžiště práce bývalé pomocné školy spočívá ve výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na poskytování elementárních vědomostí a dovedností, na vytváření návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě a na rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků, založeném na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností.
Docházka do Základní školy speciální je desetiletá. Organizačně se Základní škola speciální člení na dva stupně, stejně jako základní školy. V Základní škole speciání (ZŠS) se vdělávají žáci podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM zpracovaný podle RVP-ZŠS, v Kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného ZŠS

Od 1. 9. 2005 je oficiální název školy: Základní škola, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Je zřizována Středočeským krajem se sídlem v Praze 5, Zborovská 11. K 31. 3. 2014 má devět postupných ročníků v jedenácti třídách a jedno oddělení školní družiny, kde je zapsáno 20 žáků. S 89 žáky zde pracuje 20 pedagogických pracovníků.

Od 1.9.2011 je zřízen přípravný ročník.

Škola se nachází v areálu Základní školy J. A. Komenského 1534 v Lysé nad Labem, kde je v ekonomickém pronájmu. K dispozici má jedno patro pavilonu „G“, ve kterém je společně s družinou základní školy a s obchodní akademií. Kromě 8 učeben užívá škola ještě 5 kabinetů, cvičnou školní kuchyni a jednu učebnu-hernu pro školní družinu. Společně se základní školou může škola využívat také dílnu pro výuku pracovního vyučování, dvě tělocvičny základní školy a jednu tělocvičnu obchodní akademie. K výuce tělesné výchovy venku je k dispozici atletický stadion a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Na chodbě v přízemí jsou umístěny dva stoly na stolní tenis, které slouží nejen k výuce stolního tenisu v rámci tělesné výchovy, ale také ke hře a k vyplnění volného času žáků v době přestávek a o volných hodinách před odpoledním vyučováním. Pro výuku pěstitelských prací má škola zdarma pronajatý pozemek Městského úřadu Lysá n/L v zahradě zámeckého parku. V areálu základní školy je jídelna pro školní stravování, kterou mohou žáci využívat k odebírání obědů, ale také dopoledních svačin.

V Základní škole speciání (ZŠS) se vdělávají žáci podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání KROK ZA KROKEM zpracovaný podle RVP-ZŠS, v Kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného ZŠS. Šatnu a jídelnu mohou používat v areálu ÚSP k celodennímu stravování. Po skončení vyučování mohou žáci též využívat denní stacionář jako školní družinu, kde čekají na mikrobus pečovatelské služby, který zajišťuje jejich dopravu do Lysé n/L.

Výchovný poradce
Činnost výchovného poradce:
- poradenská
- informační
- metodická
- konzultační
Individuální konzultace pro učitele, pro rodiče.
Skupinová práce s žáky.
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Protidrogová prevence.
Prevence před negativními jevy.
Výchovné obtíže.
Aktuální problémy žáků ve škole.
Vztah učitel-žák.
Individuální logopedická péče.
Výchovná poradkyně: Mgr. Irena Dlabolová
Konzultační hodiny: středa 9 - 11 hodin, čtvrtek 14 - 15 hodin

Projekty

Mezi dlouhodobé projekty naší školy patří:

Výroční zpráva 2010 (formát .doc)
Příloha č.1 – Koncepční záměr rozvoje školy 2010 (formát .doc)

Výroční zpráva 2011 (formát .doc)
Příloha č.1 – Koncepční záměr rozvoje školy 2011 (formát .doc)

Výroční zpráva 2012 (formát .doc)

Výroční zpráva 2013 (formát .doc)

Výroční zpráva 2014
Příloha č.1 – Koncepční záměr rozvoje školy 2014
Příloha č.2 – Graf počtu žáků v historii školy

Výroční zpráva 2015
Příloha č.1 – Graf počtu žáků v historii školy

Výroční zpráva 2017

Školní řády -   Lysá nad Labem     Milovice     Pravidla pro hodnocení žáků